Adatvédelmi nyilatkozat

JOGNYILATKOZAT

A http://szarvasingatlan.hu oldalt üzemeltetteti:
Név: Pocsaji Tímea
Posta cím: 1182 Budapest, Üllői út 519.
E-mail: info @ szarvasingatlan.hu
Webdesign és üzemeltetés:
https://digi-web.eu
Műszaki hibabejelentés: admin @ digi-web.eu
Tárhelyszolgáltató:
https://h02.t-pax.hu

SZERZŐI JOGOK

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a weboldalán található különböző dokumentumok, anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti dokumentumokat, anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat a látogató köteles tiszteletben tartani. A weboldalon található dokumentumok, anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

ADATKEZELÉSI IRÁNYELVEINK

Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: – 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); – 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.); – 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); – 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Személyes adatot csak az érintett tájékozott felhatalmazása alapján, a célhoz kötöttség elve figyelembevételével kezelünk. Csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása illetve kötelezettség teljesítése céljából kezelünk személyes adatokat. Kizárólag olyan esetben végzünk adatkezelést, amikor az az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és akkor is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. A személyes adatokat oly módon tároljuk, hogy az érintetteket csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Amennyiben valamely hatóság jogszabályi felhatalmazás alapján megkeresi az oldal tulajdonosát és üzemeltetőjét, a hatóság részére személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amilyen adatkérésre a megkereső hatóságot törvény felhatalmazza.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője az adatkezelés során megőrzi a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az admin@szarvasingatlan.hu elektronikus levélcímen. Az érintett kérelmére az oldal tulajdonosa és üzemeltetője, mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte. Az oldal tulajdonosa és az üzemeltetője az érintett adatát nem törölheti, ha arról az adatkezelést törvény így rendelkezett.

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

A Szarvas Ingatlan a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el annak érdekében, hogy a szarvasingatlan.hu weboldalon szereplő információk pontosak legyenek a feltöltés pillanatában. Ennek ellenére, sem az oldal tulajdonosa és üzemeltetője., sem pedig az általa megbízott weboldalak kezelő vállalkozások dolgozói nem vállalnak felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló bármilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat az oldal tulajdonosa és üzemeltetője kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Éppen ezért, az oldal tulajdonosa és üzemeltetője nem vállal felelősséget a weboldalhoz, az azon található bármilyen információhoz, esetleg annak hiányához, bármiféle technikai jellegű problémához, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásához kapcsolódó semmiféle veszteségért, vagy kárért. Az oldal, illetve az oldalon található anyag használatkor – beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket – a vírusmentesség és az adatok védelmének érdekében szükséges lépések megtétele, ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a weboldal látogatójának feladata.

A szarvasingatlan.hu oldalon található linkek használatával más weboldalakhoz történő kapcsolódás lehetőségének célja kizárólag az, hogy az oldalt látogatók kényelmét szolgálja. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra történő átlépés a látogató saját felelősségére történik, azért az oldal tulajdonosa és üzemeltetője felelősséget nem vállal. Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője hozzájárul, hogy látogatói személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal bármikor módosítsa, átdolgozza, aktualizálja, vagy megszüntesse. Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

REGISZTRÁCIÓ, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS

Ön a Weboldal egyes részeit ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A Weboldal meghatározott részeihez való hozzáférés azonban regisztrációhoz kötött. Önt a regisztráció során arra kéri az Üzemeltető, hogy részére olyan információkat adjon meg, melyek személyes adatoknak minősülhetnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele. Az Üzemeltető mint adatkezelő, az Ön személyes adatait harmadik személyeknek nem teszi hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit.

Hírlevél feliratkozással elfogadja, hogy az ön számára elektronikus formában levelet küldhessünk az Ön által megadott címre. Ön bármikor leiratkozhat a hírlevél listáról, a leiratkozó link az elektronikus levelünk alján megtalálható.

Az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a szolgáltatása igénybevételével az Interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

Amennyiben jelen dokumentumot az oldal tulajdonosa és üzemeltetője a jövőben módosítaná, a változtatásokat a weboldalon, a törvényi rendelkezéseknek megfelelően közzéteszi.